Presentación

O Colexio de Economistas da Coruña é unha Corporación de dereito público, amparada pola Lei e recoñecida polo Estado, con personalidade xurídica propia e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins, que se rexe pola Lei de Colexios Profesionais e polos seus propios Estatutos.

 

Como corporación profesional, ao Colexio de Economistas da Coruña correspóndelle ordenar no seu ámbito o exercicio da profesión, representar a aquelas persoas que a exerciten, así como velar pola defensa dos intereses dos seus colexiados.

 

 

Obxectivos primordiais

 Así mesmo, tamén podemos citar como obxectivos primordiais do Colexio, os seguintes:

 • Velar pola satisfacción dos intereses xerais relacionados co exercicio da profesión de Economista.
 • Lograr a constante mellora do nivel de calidade das prestacións dos colexiados, promovendo a súa formación e perfeccionamento.
 • Cooperar na mellora dos estudos conducentes á obtención de títulos habilitantes para o exercicio da profesión de Economista.
 • Colaborar coas administracións públicas no exercicio das súas competencias, nos termos previstos na lexislación vixente.

 

 

Funcións encomendadas

Para o seu cumprimento, o Colexio exerce as funcións encomendadas na lexislación básica do Estado, e nos Estatutos Colexiais, o cumprimento destes fins, entre as que destacamos, sen ánimo de exhaustividad, as seguintes:  ​​​​​​

 • Exercer no seu ámbito a representación e defensa da profesión.
 • Ordenar no marco da súa competencia a actividade dos colexiados, velando pola ética e dignidade profesional dos mesmos así como conciliando os seus intereses co interese social e cos dereitos dos cidadáns. Organizar actividades dirixidas á formación e o perfeccionamento profesional dos colexiados.
 • Participar de forma activa coas entidades de formación dos futuros titulados na mellora dos plans de estudos e na súa preparación.
 • Organizar actividades e servizos comúns de carácter profesional, cultural, asistencial, de previsión e análogos que sexan de interese para os colexiados, así como de cobertura de posibles responsabilidades civís contraídas por eles no exercicio da súa profesión.
Miguel A. Vázquez Taín

Miguel A. Vázquez Taín, decano de O Colexio

 

Centro de servizos

Sen descoidar pois estes obxectivos, o Colexio funciona como un centro de servizos, ofrecendo aos seus colexiados, entre outros, os seguintes:

 • Formación especializada e de reciclaxe.
 • Información.
 • Bolsa de traballo.
 • Servizos profesionais.

Neste sitio web podedes obter toda a información e, aqueles que estades colexiados, acceder a estes servizos.

Documentos