Máster en Fiscalidade e Tributación

Máster Fiscal   ABERTO PRAZO DE INSCRICIÓN PARA A 18ª EDICIÓN (2024/2025)

Ademais da formación de reciclaxe e actualización que se impartimos de forma permanente, desde o ano 2007, convocamos anualmente un programa de formación superior en fiscalidade, que se consolidou como un dos programas do primeiro nivel na súa área: o Máster en Fiscalidade e Tributación do Colexio de Economistas da Coruña.

Para máis información:

 

Contacto Máster en fiscalidad y tributación                                       Contacto Máster en fiscalidad y tributación

O Máster conta co aval da homologación do Rexistro de Economistas Asesores Fiscais (REAF) do Consello Xeral de Economistas de España. Esta homologación avala o recoñecemento deste título a nivel nacional.

A experiencia, un temario caracterizado pola forte especialización dos contidos e desenvolvemento práctico dos mesmos e un cadro de profesores de primeiro nivel procedentes tanto do sector público como privado, sen dúbida, contribuíron a alcanzar o grao de prestixio deste Máster no que cada vez máis empresas e despachos de asesoría fiscal depositan a súa confianza.

Esta formación é bonificable a través da FUNDAE.

 

MÁSTER EN FISCALIDAD E TRIBUTACIÓN

Para desenvolver as calidades que definen a un bo profesional da asesoría fiscal é imprescindible profundar no coñecemento do sistema tributario, mediante unha visión integral e estruturada do mesmo, cunha metodoloxía esencialmente práctica.

Por qué elixirnos

Máster FiscalPreparámosche para enfrontarche ao desenvolvemento da asesoría fiscal coa
capacidade e coñecemento suficiente para tomar decisións na práctica diaria.

O noso profesorado está integrado por profesionais en activo, expertos en cada un dos distintos ámbitos que interveñen no exercicio da actividade fiscal e tributaria.

O deseño do programa integra todas e cada unha das áreas da fiscalidade e está en permanente actualización.

A metodoloxía fundaméntase na integración entre teoría e práctica, combinando as exposicións teóricas co desenvolvemento de casos reais.

O noso Máster está homologado polo REAF, o que lle outorga prestixio e recoñecemento a nivel nacional.

Facilitámosche o acceso a prácticas profesionais e ao servizo de emprego do Colexio.

 

 

 

Obxectivos

Obxectivos

 

 

 

 

Dada a complexidade que supoñen vos cambios permanentes, derivados non só de frecuentes desenvolvementos e modificacións normativas, senón tamén dous criterios adoptados polos distintos organismos, ou Máster en Fiscalidade e Fiscalidade do Colexio de Economistas dá Coruña ten como principal obxectivo formar profesionais capaz de dominar asuntos fiscais para lograr solucións fiscais óptimas.

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades

Programa prácticas

Os alumnos do Máster en Fiscalidade e Tributación terán acceso a un programa de prácticas en empresas e despachos profesionais orientado a aqueles que estean a iniciar a súa traxectoria profesional, co fin de que poidan pór en práctica os coñecementos adquiridos durante as sesións.

Bolsa de Emprego

Así mesmo os alumnos do Máster poderán acceder ao servizo de bolsa de emprego do Colexio, durante a duración do programa. este servizo está dirixido tanto a desempregados como a quen desexan reorientar ou promocionar a súa carreira profesional.

Bolsa Talento

O Colexio de Economistas da Coruña convoca a Bolsa Talento consistente no 50% do importe da matrícula, que se concederá entre os solicitantes con arranxo aos seguintes criterios:

 • Curriculum Vitae
 • Expediente académico
 • Situación laboral (preferencia desempregados)
 • Entrevista persoal

En igualdade de condicións terán preferencia os colexiados membros do Colexio de Economistas da Coruña.

A aceptación da Bolsa supón o compromiso de colaborar nas tarefas organizativas do Máster

Solicitude Bolsa Talento

Destinatarios

O noso Máster está especialmente deseñado para

 • Titulados universitarios con coñecementos previos de fiscalidade que desexan formarse como expertos no asesoramento fiscal.
 • Profesionais que desenvolven a súa actividade profesional neste campo e necesitan completar a súa formación e afianzar os seus coñecementos.
 • Estudantes que estean a cursar o último ano do grao e estean en condicións de obter a titulación universitaria ao termo do Máster (será requisito indispensable finalizar os estudos universitarios para obter o título).

* Excepcionalmente, poderán ter acceso ao Máster acodes sen titulación universitaria que sexan consideradas aptas para seguir as clases con normalidade, pola súa experiencia ou coñecemento no ámbito fiscal e tributario. Neste caso o alumno optará a unha certificación da formación realizada

Metodoloxía

A Metodoloxía do Máster en Fiscalidade e Tributación combina a docencia presencial, o autoestudio e o desenvolvemento dun caso práctico global.

 • Clases presenciais: impartidas por profesorado especializado en cada unha das materias, que combinan a súa exposición coa aplicación práctica baseada en casos reais. Posibilidade de asistir presencialmente na aula ou telepresencialmente mediante conexión interactiva en directo.
 • Autoestudio: ademais do material propio elaborado polo profesorado, os alumnos dispoñen dun completo material didáctico complementario para autoestudio que inclúe unidades teóricas e supostos prácticos de cada un dos módulos que integran o programa. Estes supostos deberán ser resoltos polos alumnos e entregados á secretaría do Colexio no prazo estipulado para a súa corrección.
 • O programa inclúe o desenvolvemento dun caso práctico global, baseado nunha simulación empresarial, que os alumnos deberán resolver e entregar como traballo final de Máster (TFM). O obxectivo do TFM é conseguir unha visión integrada de todos os tributos e achegar a realidade do asesor fiscal aos participantes.

Recursos adicionais:

Os alumnos teñen acceso gratuíto durante os seus estudos aos seguintes servizos,

 • Servizos do REAF-Asesores Fiscais, órgano especializado do Consello Xeral de Economistas de España que presta servizos específicos aos economistas asesores fiscais en exercicio de todo o ámbito nacional: información, publicacións periódicas, informes e estudos, resolución de consultas, etc.
 • Formación complementaria: xornadas e cursos organizados polo Colexio de Economistas da Coruña dentro do seu programa formativo anual na área fiscal.
   
Programa

O programa estrutúrase en once módulos cuxa duración estableceuse en función do grao de complexidade e a extensión da materia abordada.

Na distribución do temario tívose en consideración a interrelación existente entre os distintos impostos estudados, así como o grao de coñecementos previos que na súa análise se require con respecto ao resto de disciplinas que se desenvolven no programa.

Ver programa

Profesorado

Agustín Fernández Pérez, Director Máster en Fiscalidad y Tributación

"O noso profesorado, integrado por profesionais  de cada un dos distintos ámbitos que interveñen no exercicio da actividade fiscal e tributaria, é un dos maiores activos do noso Máster."

Agustín Fernández Pérez
Director do Máster
Presidente do REAF. Secretario Xeral do Colexio de Economistas da Coruña. Socio de AUDIESA

 

Ver equipo docente

 

 

Homologación

REAF

O Máster en Fiscalidade e Tributación do Colexio de Economistas da Coruña está homologado polo Rexistro de Economistas Asesores Fiscais do Consello Xeral de Economistas de España, con recoñecemento a nivel nacional.

Formación para auditores de contas e expertos contables.
O Máster en Tributación cumpre cos requisitos para a formación continua esixida aos auditores de contas. Neste sentido computará con 135 horas en "Outras materias". Así mesmo conta coa homologación de 135 horas para expertos contables (REC).

Duración

300 horas lectivas, 290 destinadas á impartición teórico-práctico dos 11 módulos que integran o programa e as 10 horas adicionais para a resolución do TFM. Inicio: outubro 2023.

Horario compatible coa xornada laboral: venres de 16:00 a 21:00 horas e sábados de 09:00 a 14:00 horas.

Testemuños

MÁIS DUNHA DÉCADA FORMANDO PROFESIONAIS

 

Entrevista a Marta Delgado Gutiérrez, alumna da 16ª edición

Entrevista alumna 16ª edición Máster Fiscalidad y Tributación

 

Entrevista a Pablo López Outeiral, alumno da 16ª edición.

Opinións alumnos Máster en Fiscalidade e Tributación Economistas Coruña

 

Entrevista a Coral López Abeal, alumna da 17ª edición.

Opinións alumnos Máster en Fiscalidade e Tributación Economistas Coruña

 

Proceso de admisión

Presentación de solicitude:

Con carácter xeral:
1.Cumprimenta o formulario de solicitude.
2.Envía a formacion@economistascoruna.org :

 • Fotocopia DNI.
 • Curriculum Vitae.
 • Acreditación da titulación académica (excepto membros do Colexio).

Para candidatos senior:

 • Acreditación de experiencia no ámbito tributario (descrición da mesma e informe de vida laboral ou certificación da empresa).
 • Ou ben, acreditación de coñecemento previo (certificación da formación realizada).
   

Entrevista persoal:

Unha vez presentada a documentación esta será revisada pola secretaria do Colexio e será citado/a para unha entrevista persoal.

Solicitude admisión

Financiación

Banco Sabadell, colaborador da XVII edición do Máster en Fiscalidade e Tributación do Colexio de Economistas da Coruña, ofrece condicións especiais de financiamento.

Banco Sabadell

 

 

 

Programa Prácticas Máster

Os alumnos do Máster en Fiscalidade e Tributación terán acceso a un programa de prácticas co obxectivo de que os alumnos realicen unha aproximación ao ámbito da fiscalidade, co fin de que poidan pór en práctica os coñecementos adquiridos durante as sesións.

Ditas prácticas realizaranse naquelas empresas ou despachos que teñan interese en incorporar a un alumno do Máster, sen que iso supoña ningún tipo de vinculación laboral nin de compromiso económico.

Características

Beneficiarios das prácticas: estudantes matriculados no Máster en Fiscalidade e Tributación.

Duración: 300 horas en xornada a acordar entre a empresa e o estudante (ampliables até un máximo de 500 horas).

Data de inicio: unha vez iniciado o Máster.

Data de finalización: mes de resolución de TFM.

Tutorización: o estudante terá un titor por parte do Colexio e outro nomeado pola empresa.

Non vinculación laboral: as prácticas non supoñen vinculación laboral algunha.

Cotización á Seguridade Social: a empresa procederá á inclusión do alumno/a en o Réxime Xeral da Seguridade Social, segundo o estipulado na disposición adicional quincuaxésima segunda do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social (cotas bonificadas).

Retribución: as prácticas non son remuneradas, en calquera caso a empresa, se o considera oportuno, poderá realizar unha contribución en concepto de bolsa.

Seguro: o Colexio de Economistas subscribirá unha póliza de accidentes que cubrirá ao alumno durante a realización das prácticas.

Procedemento

A empresa ou despacho interesado deberá notificar ao Colexio de Economistas o seu interese, cumprimentando o formulario que se porá á súa disposición unha vez posto en marcha o programa.

O Colexio fará chegar á empresa todos os curriculums dispoñibles no momento da solicitude. Unha vez realizada a selección, a empresa notificará ao Colexio os datos do estudante ou estudantes elixidos e a data de inicio das prácticas, procedéndose á firma dos convenios que regulan as mesmas (convenio entre empresa e Colexio e entre estudante e Colexio).

Solicítanos información sen compromiso: 981 154 325 - formacion@economistascoruna.org