Consumidores e usuarios

De acordo coa lexislación estatal e autonómica reguladora dos colexios profesionais, o Colexio de Economistas ten entre os seus fins esenciais a protección dos intereses dos consumidores e usuarios dos servizos dos seus colexiados.

 

A interposición dunha queixa ou reclamación pode facerse por correo electrónico, carta ou fax no Colexio de Economistas:

C/ Cabaleiros, 29 - 1º, 15009 A Coruña
Telf.: 981 154325 | Fax: 981 154323 | mailto://colegio@economistascoruna.org

O escrito deberá indicar o nome do denunciante, identificar o economista obxecto da denuncia e especificar de forma clara os feitos contrarios ás súas obrigacións profesionais que se lle imputan. Pode utilizarse o formulario dispoñible na sección documentos.

 

 

Ademais, para calquera reclamación sobre os seus dereitos pode recorrer ás organizacións de consumidores e usuarios. Na seguinte ligazón da páxina web do Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade pode obter información sobre os organismos ante os cales pode tramitar a súa reclamación.

Documentos