O REAF publica o seu anual estudo sobre Renda e Patrimonio

Documento Renda e Patrimonio

O Rexistro de Economistas Asesores Fiscais (REAF) presentou o pasado 15 de abril a trixésimo segunda edición do documento técnico “Declaración de Renda e Patrimonio”, no que se analizan as novidades estatais e autonómicas desta campaña de 2020, as novidades para 2021 e os criterios de doutrina e xurisprudencia que poden ter que aplicarse.

Na presentación aproveitaron para apuntar unha ducia de liñas para a inevitable reforma tributaria que se haberá de producir no medio prazo. Segundo o presidente do Consello Xeral, Valentín Pich, “á hora de falar da reforma fiscal, sempre se fai alusión a que a presión fiscal en España está entre 7 e 8 puntos do PIB por baixo da media europea, polo que algúns cren que cabería incrementala”. A este respecto, Pich considera que “quizá esta menor presión fiscal non sexa debida a que no noso país páguense menos impostos, senón a que, entre outras variables, o número de cotizantes é moi inferior ao do resto de países da UE, polo que sería desexable que a reforma fiscal fose encamiñada a incentivar a actividade económica e a creación de emprego”.

Para solucionar o problema da excesiva litigiosidad e atraso na resolución dos conflitos fiscais, Agustín Fernández, presidente do REAF e secretario Xeral do noso Colexio, propuxo “dotar de máis medios aos Tribunais Económico-Administrativos e establecer sistemas de mediación para resolver determinados procedementos de revisión tributarios”.

De entre as 25 recomendacións que fai o REAF para elaborar a declaración, cabe destacar as seguintes:

 

  • Se en anos anteriores deixou exenta a prestación por desemprego percibida en pago único, e en 2020 incumpriu o requisito de manter a actividade 5 anos, non esqueza integrar nesta declaración o importe da prestación.
  • Se ten un dereito de crédito que non cobrou, poderá imputar a correspondente perda na base xeral se a 31 de decembro de 2020 transcorreu polo menos un ano desde o inicio do procedemento xudicial para cobrar.
  • Vivenda alugada parte do ano: terá que imputar renda polo período sen arrendar e non serán deducibles os gastos proporcionais ao mesmo, salvo os de reparación e conservación destinados a preparar o inmoble para o seu posterior arrendamento.
  • Empresario ou profesional en estimación directa simplificada ou actividade non mercantil: pode optar polo criterio de caixa marcando a casa correspondente na declaración. Nese caso, o criterio vincularalle durante 3 anos.
  • Intereses de demora: cando a Administración tributaria págallos por ingresos indebidos, non debe declaralos ao estar non suxeitos, porque teñen carácter indemnizatorio.

O Documento íntegro atópase a dispoñible na Biblioteca Web (cartafol Fiscalidade) para a súa consulta e/ou descarga.