O REAF presenta o estudo Declaración de Sociedades 2020

IS

O Rexistro de Economistas Asesores Fiscais (REAF) presentou o pasado 8 de xuño documento “Declaración de Sociedades 2020”, no que analiza a recadación do imposto no ano anterior, detalla as novidades desta campaña e da seguinte, pon de relevo criterios novos desde o punto de vista doctrinal ou jurisprudencial e dá 60 recomendacións para a campaña.

Na análise da recadación de 2020, á parte de constatar a drástica diminución de ingresos por este imposto, ponse o foco na distribución de recadación entre as Comunidades Autónomas (CCAA) de réxime común, sinalando que en só dúas Comunidades, Madrid e Asturias, as porcentaxes de recadación sobre o total nacional (44% e 1,73%,  respectivamente) superan á proporción de empresas radicadas neses territorios sobre o total das existentes en España (20,28% e 1,67%, respectivamente), o cal pode indicar que nestas CCAA é onde existe unha maior proporción de grandes empresas.

Respecto dos debatidos tipos efectivos no Imposto sobre Sociedades, aínda que, cando dividimos a cota líquida entre o resultado contable positivo, o tipo efectivo resultante, en 2019, é o 5,11% para grupos e o 12,24% para contribuíntes que non forman parte de grupos, modificando a cota líquida e o resultado contable nos axustes inevitables –o propio imposto, a exención para evitar a dobre imposición, a compensación de BIN’s ou os axustes de consolidación en grupos–, chegamos a uns tipos efectivos do 21,91 e 17,40%, respectivamente, que xa non se diferencian tanto do nominal.

No referente ás novidades desta campaña, os economistas asesores fiscais destacan, entre os aspectos lexislativos, a redución, para empresas de reducida dimensión, de 6 a 3 meses do prazo para poder deducir as perdas por deterioración de créditos por insolvencias, prazo que se ha de contar desde que vence a obrigación ata o final do período impositivo. No referente a novidades de xestión, danlle maior importancia ás seguintes: o incremento no detalle requirido dos axustes ao resultado contable; que se van a fornecer aos contribuíntes máis datos fiscais –das súas declaracións e das informativas de terceiros sobre eles–, e que se adianta a data á que se pon en aberto o programa web –15 de xuño– e a data para acceder aos datos fiscais –24 de xuño–.

En canto aos aspectos a ter en conta para esta campaña, os fiscalistas do REAF destacan que xa se aclarou que os intereses de demora satisfeitos, pola suspensión dun acto administrativo ou pola regularización da situación tributaria dunha entidade, son deducibles, e que o Tribunal Supremo ten previsto pronunciarse sobre a posibilidade ou non de compensar as BIN’s de exercicios anteriores cando non se presenta en prazo a declaración ou nunha comprobación administrativa.

Así mesmo, enumeraron as novidades para o exercicio 2021, que se declarará en 2022, indicando que as máis importantes son as relacionadas coa exención de dividendos e plusvalías para evitar a dobre imposición, que se aplicará só nun 95% e xa non terán dereito a ela en ningunha medida as rendas provenientes de participacións inferiores ao 5% aínda que o valor de adquisición alcance 20.000.000€.

Para concretar todo o exposto no documento, e para que teña utilidade práctica, o REAF dá 60 RECOMENDACIÓNS ás empresas e asesores, que se enfrontan a esta declaración, pondo énfase nas seguintes:

 • Se en anos anteriores a entidade reduciu a súa base pola reserva de nivelación, en 2020 terá que incrementar a base do exercicio co saldo da mesma, polo menos, no importe das perdas fiscais e, se dita redución fíxose en 2015, en todo caso terá que sumar o saldo pendente.
 • Revisar os beneficios fiscais aplicados en exercicios anteriores e condicionados ao mantemento de persoal por se houbese de reintegrarlos nesta declaración.
 • Se se está adquirindo algún ben en arrendamento financeiro, comprobar que a parte das cotas satisfeitas de recuperación do custo do ben fosen constantes ou crecentes en 2020 porque, en caso contrario, é posible que se incumpriron os requisitos para aplicar o devandito réxime e véxase obrigado a regularizar agora.
 • Para evitar problemas, e non só de sancións ou recargas, senón tamén para que non se cuestione a aplicación de incentivos fiscais como a liberdade de amortización ou o dereito a compensar bases negativas ou saldos pendentes de deducións, é conveniente presentar a declaración en prazo.
 • Non esquecer que este ano, en xeral, prescribe a obrigación de pagar as débedas pendentes non reclamadas que se tivesen no pasivo ao final de 2015. Se unha entidade está nese caso, deberá contabilizar un abono a reservas porque deixa de ter esa obrigación de pago, e iso constituirá un ingreso fiscal.
 • Lembre que se poden amortizar libremente os elementos do inmobilizado material novos cuxo prezo unitario non supere 300€, ata un límite anual máximo de 25.000€.
 • Hai que revisar as rendas –dividendos, plusvalías ou minusvalías– xeradas no exercicio que proveñan de participacións significativas –5% ou valor de adquisición que supere 20.000.000€– porque, cumprindo determinados requisitos, as positivas poden quedar exentas, e as negativas quizais non se teñan que integrar na base impoñible.

 

A opinión dos economistas asesores fiscais sobre o noso sistema tributario

No mesmo acto o REAF presentou así mesmo a segunda edición –a primeira fíxose en 2020– da enquisa realizada polo Instituto de Economía de Barcelona (IEB) e o REAF na que se recolle a opinión dun colectivo composto por máis de 5.000 profesionais da asesoría fiscal sobre o noso sistema tributario, mediante a realización de preguntas recorrentes –para observar a evolución– e de preguntas novas –para coñecer a opinión sobre cuestións de actualidade–.

Para José María Durán, director do IEB, e Alejandro Esteller, catedrático de Economía da Universidade de Barcelona e membro do IEB, os resultados son moi representativos a nivel nacional, tanto polo número de respostas recibidas como pola cualificación das opinións, debido á dilatada experiencia destes profesionais no exercicio da actividade dos enquisados.

Resaltáronse as seguintes conclusións:

 • Os profesionais seguen sendo críticos co noso sistema fiscal, e pensan que non mellora co tempo.
 • A pandemia afecta negativamente ás empresas ao poder perder beneficios fiscais xa aplicados.
 • As actuacións telemáticas, a pesar de facilitar o cumprimento, dificultan a comunicación coa Administración tributaria e diminúen a súa flexibilidade.
 • Os cambios de residencia fiscal son unha cuestión que ocupa aos asesores fiscais por mor das consultas dos seus clientes, tanto entre CCAA como ao estranxeiro, e constatan que algúns cambios de residencia obedecen principalmente a motivos fiscais.
 • A redución de sancións por conformidade e pronto pago percíbese como algo positivo.
 • Asesores e contribuíntes prefiren un interlocutor único na aplicación dos tributos, polo que valoran positivamente a integración de Administracións tributarias.
 • A complexidade do sistema tributario prodúcese, fundamentalmente, por modificacións normativas, por cambios de criterio administrativo, por tratamentos especiais e pola deficiente redacción das normas.
 • Apréciase un incremento da dureza, especialmente en actuacións de comprobación polos órganos de xestión tributaria e, sobre todo, pola AEAT.

O presidente do REAF, Agustín Fernández, á vista dos resultados da enquisa, realizou as seguintes propostas:

 • Sería conveniente aprobar modificacións normativas que impidan a perda de beneficios fiscais pola situación excepcional de crise que estamos a vivir en 2020 e 2021.
 • As actuacións de comprobación a distancia deberían utilizar o vídeo, tendo en conta que se necesita un período de adaptación a estas novas formas de relacionarse.
 • Cando se establecen diferenzas tributarias entre CCAA non se debe perder de vista que poden motivar cambios de residencia.
 • Para diminuír a litigiosidad é importante profundar en medidas de flexibilización de recargas e sancións e na relación cooperativa, introducindo, nos procedementos de revisión, incluso a mediación.
 • Mellorar a aplicación dos tributos intensificando a clarificación rápida dos criterios administrativos e jurisprudenciales.
 • Simplificar e unificar a aplicación dos tributos entre Administracións autonómicas a nivel práctico, por exemplo, en canto a plataformas e presentación de modelos.
 • As Administracións tributarias deben facer un esforzo por personalizar e mellorar a interrelación nas comprobacións tributarias, en especial polos seus órganos xestores.
 • Animar á AEAT e tamén a outras Administracións tributarias a que sigan tentando facilitar o cumprimento tributario eficiente dos contribuíntes, non só porque así mellorará o cumprimento, senón tamén porque mellorará a imaxe das propias Administracións.

 


Se estades interesados nalgún destes 2 documentos, podedes solicitalo escribindo a colegio@economistascoruna.org.  

Link ao vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=0dDf8s6j1EE