Liquidación do Imposto sobre Sociedades 2020

Online
Mércores 7 e xoves 8 de xullo 2021
6

O obxectivo principal deste curso é coñecer, a través da exposición de supostos prácticos, as cuestións de índole especificamente contable-tributaria, que necesariamente deben terse en conta para elaborar a autoliquidación do Imposto.

Revisaremos a elaboración da liquidación de Imposto sobre Sociedades do exercicio 2020, analizando os diferentes réximes, e os axustes particulares que cada un deles conlevan, para a integración do resultado contable na base impoñible; con especial detemento nas peculiaridades propias das Empresas de Reducida Dimensión. Trataranse tanto os aspectos normativos como os procedementais, cun enfoque eminentemente práctico, centrado en dar resposta ás cuestións máis problemáticos que expón, aos profesionais da asesoría fiscal, a efectiva aplicación do Imposto.

Homologación
Auditores: 6 horas noutras materias | REC: 6 horas.

Contenido

Relator

Javier Rodríguez Relea

Economista. Inspector de Facenda do Estado. Autor de manuais e relator de diversos cursos sobre o Imposto sobre Sociedades.

 

Programa

 1. Introdución. Ferramentas e novidades.
 2. Peche contable de 2020.
  1. Formulación Contas Anuais.
  2. Posibles continxencias fiscais: Periodificación. Amortizacións. Deterioracións.
  3. Inmobilizado material: Activación de gastos financeiros; Renovación, ampliación e mellora;
  4. Inmobilizado inmaterial
  5. Cambios de criterio, erros e estimacións contables.
 3. Peche fiscal de 2020. Novidades. Xeneralidades
 4. Esquema de liquidación do imposto.
 5. Contribuíntes Particulares: Sociedades civís. Sociedades patrimoniais e a relación cos seus socios; arrendamento de inmoble. Empresas de Reducida Dimensión.
 6. Principais axustes ao resultado contable. Categorías: axustes temporais, de cualificación e de valoración. Recordatorio dos máis frecuentes:
  1. Imputacións temporais de ingresos e gastos. Principio de inscrición contable.
  2. Amortizacións: Inmaterial; Réxime transitorio; vantaxes das Empresas de Reducida Dimensión.
  3. Deterioracións do Inmobilizado Material e do Intangible: Límites á súa dedución fiscal.
  4. Deterioracións de Existencias: Cuantificación e Axustes.
  5. Insolvencias. Requisitos e límites. Dotación global para ERD.
  6. Provisións. Deducibilidad.
  7. Gastos Non Deducibles. Supostos dubidosos: Retribución capital; Liberalidades; Representación; Administradores; Intereses actas. Casos prácticos.
  8. Reversión fiscal no exercicio de axustes de períodos anteriores.
 7. Reserva de Nivelación.
 8. Reserva de Capitalización.
 9. Compensación de Bases Impoñibles Negativas de exercicios anteriores.
 10. Esquema de Deducións na Cota e o seu Réxime Transitorio.
 11. Operacións Vinculadas. Valoración. Axustes bilateral e Secundario. Condonación de créditos. Achegas de socios.
 12. Conclusións e Recomendacións.

No estudo de cada unha desas cuestións incorporaranse os últimos pronunciamientos administrativos (Consultas DXT e Resolucións TEAC) e jurisprudenciales (Sentencias TS, AN e TSJ´s), tratando de ofrecer unha clara visión dos criterios interpretativos vixentes neste momento.

 

Data, horario e desenvolvemento do curso

Mércores 7 e xoves 8 de xullo, 6 horas en dúas sesións de 16:30 a 19:30 horas.

O curso desenvolverase por videoconferencia en directo. Con antelación enviaranse as instrucións e a ligazón de conexión (non será necesaria a instalación de ningunha aplicación).

Lugares de celebración

Online

Matricula

Colexiados e persoal dos seus despachos: 95,00 euros
Outros participantes: 150,00 euros

Descontos (non acumulables):

 • 10% segunda e sucesivas matrículas e persoal dos seus despachos
 • 50% desempregados

PRAZAS LIMITADAS. RIGOROSO ORDEN DE INSCRICIÓN