USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Convocatoria Listas TAP 2021

A  Quenda de Actuación Profesional (TAP) é un servizo do Colexio de Economistas da Coruña, coordinado a través do Consello Galego de Economistas, que ten por obxecto atender as peticións de traballo profesional que se realicen por calquera persoa física, organismos e entidades públicas e privadas cara aos colexiados que voluntariamente figuren inscritos no mesmo, no ámbito das actuacións xudiciais e periciais.  

Calquera colexiado ou sociedade profesional inscrita no Rexistro de Sociedades Profesionais do Colexio pode inscribirse nas listas do TAP, sempre que cumpra os requisitos establecidos para iso.  

Ademais, mediante os acordos adoptados polo Consello Galego de Economistas, a xestión do TAP realízase de forma conxunta entre o catro Colexios de Economistas de Galicia, facilitando as seguintes vantaxes:  

 • A pertenza a calquera dos Colexios provinciais facultará para solicitar a inclusión nas listas dos Colexios das outras provincias galegas. (*) 
 • Os colexiados poderán apuntarse, cunha única solicitude a través do Colexio galego ao que pertenzan (ou o que corresponda ao seu domicilio profesional principal en caso de pertencer a varios) nas listas da provincia ou provincias que consideren dentro da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 • O Consello Galego de Economistas coordinará as solicitudes recibidas en cada un dos Colexios provinciais e facilitará a cada un deles as listas definitivas nas que se incluirá a todos os colexiados que solicitasen actuar no seu ámbito. 

 

(*) La actuación fóra da provincia correspondente ao domicilio do colexiado non poderá devengar gastos de desprazamento derivados desta circunstancia. 

Requisitos xerais para acceso ás listas TAP

 

A incorporación a calquera das listas da Quenda de Actuación Profesional require o cumprimento dos seguintes requisitos.

 

 • Cumprir a condición de colexiado -como ejerciente por conta propia- e ou sociedade profesional inscrita no Rexistro de Sociedades Profesionais do Colexio.
 • Estar ao corrente no pago das cotas.
 • Cumprimentar a solicitude que para ese efecto facilitará o Colexio, acompañando, no seu caso, a documentación acreditativa correspondente.
 • Non estar a cumprir sancións de calquera orde que inhabiliten para o exercicio da profesión no ámbito material propio da relación de que se trate, nin estar sometido a suspensión cautelar que produza dita inhabilitación.
 • No caso de que o profesional fose obxecto de baixa forzosa no TAP, que transcorrese, desde a data de efectividade da última baixa así producida, tres anos ata a solicitude de readmisión.
 • Para a renovación anual, acreditar cumprir no último ano os requisitos de formación continuada.
 • Aceptar expresamente a publicación dos seus datos nas listas do TAP, todo iso de acordo coa LOPD.
 • Aceptar os encargos para os que sexa designado, salvo causa de forza maior, debidamente xustificada, que deberá comunicarse por escrito.
 • Calquera outro requisito que veña esixido polo ordenamento xurídico para as actividades de que se trate, e respecto das relacións ás que afecten.

 

 


Tipos de listas e requisitos específicos

 

 

 

(1)   Consulte AQUÍ as condicións específicas do Convenio do Consello Galego de Economistas coa Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

 

(2)  Requisitos a cumprir para o alta nas listas de Administradores Concursais

As seguintes condicións foron establecidas co fin de dar cumprimento aos establecido no artigo 27 da Lei 22/2003, de 9 de xullo, Concursal, que permanecerá en vigor ata que se aprobe o regulamento ao que se refire a disposición transitoria segunda da Lei 17/2014 (segundo estipula a Disposición transitoria única do Real Decreto Lexislativo 1/2020, de 5 de maio, polo que se aproba o texto refundido da Lei Concursal).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Convocatoria solicitude listas 2021

Formularios de solicitude:

 

Para solicitar alta ou renovación nas listas TAP para 2021 cumprimente o formulario que se activará picando AQUÍ.

Importante: se solicita o alta (non a renovación) nas listas de Aministradores Concusales, debe enviar ademais o formulario de CV dispoñible picando AQUÍ.

 

Prazos:

 

Solicitude de alta ou renovación: ata o 15 de decembro de 2020.

Acreditación da formación: ata o 29 de decembro de 2020. (Os colexiados/as no Colexio de Economistas da Coruña, só deberán acreditar a formación realizada a través doutras entidades alleas ao Colexio ou ao Consello Galego de Economistas).

 

 

 

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade