USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Requisitos a cumprir

A incorporación ás listas da Quenda de Actuación Profesional require o cumprimento dos seguintes requisitos.

 

Requisitos xerais para todas as listas:

  • Estar colexiado -como ejerciente por conta propia- no Colexio de Economistas da Coruña ou sociedade profesional inscrita en el Rexistro de Sociedades Profesionais do Colexio.
  • Estar ao corrente no pago das cotas.
  • Cumprimentar a solicitude que para ese efecto facilitará o Colexio, acompañando a documentación acreditativa correspondente.
  • Non estar a cumprir sancións de calquera orde que inhabiliten para o exercicio da profesión no ámbito material propio da relación de que se trate, nin estar sometido a suspensión cautelar que produza dita inhabilitación.
  • No caso de que o profesional fose obxecto de baixa forzosa no TAP, que transcorrese, desde a data de efectividade da última baixa así producida, tres anos ata a solicitude de readmisión.
  • Para a renovación anual, acreditar cumprir no último ano os requisitos de formación continuada.
  • Aceptar expresamente a publicación dos seus datos nas listas do TAP, todo iso de acordo coa LOP.
  • Aceptar expresamente o estipulado no artigo de Regulamento do TAP referido á aceptación do encargo.Requisitos específicos:

 

- Expertos contables: estar inscrito no REC como experto contable acreditado.

- Rexistro de Mediadores: os establecidos polo Real Decreto 980/2013 (formación específica homologada e seguro de responsabilidade civil profesional). 

- Administradores concursais: conforme ao actual artigo 27 da Lei Concursal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: estes serán os requisitos esixibles en tanto non entre en vigor o desenvolvemento regulamentario que regulará o acceso á profesión.

En xeral: calquera outro requisito que veña esixido polo ordenamento xurídico para as actividades de que se trate, e respecto das relacións que afecten.

Requisitos de formación continuada (para renovacións):

- Para a Lista de Peritos: 12 horas
- Para a Lista de Administradores Concursais: 20 horas anuais das que, polo menos 16, haberán de ser necesariamente en materia concursal e societaria, os 4 restantes poderán ser igualmente en materia concursal ou en materias afíns
- Expertos contables. as esixidas polo REC (20 horas anuais de formación continua en contabilidade e materias afíns, que deberán estar homologadas polo REC)
- Rexistro de mediadores: 20 horas de carácter eminentemente práctico, polo menos cada 5 anos (segundo RD 980/2013)

 

 

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade