USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Información COVID-19

Actualizado: 01/06/2020

 

Ante a profusión de información que desde o Colexio consideramos necesario e oportuno comunicar a todos os nosos colexiados, e co obxectivo de poder manter unha certa orde, e sobre todo, de ter toda a información ao alcance nun único lugar, creamos esta sección na que manteremos e actualizaremos toda a información e links de interese e iremos engadindo novidades que estarán claramente identificadas cunha icona. Esperamos que vos resulte de utilidade e, unha vez máis, pómonos á vosa disposición para canto estea nas nosas mans.
Real Decreto-lei 19/2020,  de 26 de maio, polo que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de emprego e Seguridade Social e tributarias para paliar os efectos do COVID-19. Destacamos:

Contas anuais e declaración do Imposto sobre Sociedades: 
 • Prazo para a formulación de contas: 3 meses desde o 1 de xuño (non desde a finalización do estado de alarma).
 • Prazo para a aprobación: dous meses desde o fin de ploazo de formulación.
 • Declaración do Imposto sobre Sociedades:: NON se modifica o prazo de presentación. Se á finalización do mesmo as contas non fosen aprobadas presentarase coas contas anuais dispoñibles, entendendo por estas:
   
 • Para as sociedades anónimas cotizadas: as contas anuais auditadas a que se refire a letra a) do artigo 41.1 do RD-lei 8/2020.
 • Para o resto de contribuíntes: as contas anuais auditadas ou, na súa falta, as contas anuais formuladas, ou falta destas últimas, a contabilidade dispoñible.
No caso de que a autoliquidación do Imposto con arranxo ás contas anuais aprobadas difira da presentada en prazo ordinario presentarase unha nova autoliquidación con prazo ata o 30 de novembro de 2020, que terá a consideración de complementaria .
 
Adiamentos tributarios: amplíase a catro meses o prazo de non deveño de intereses de demora par os adiamentos regulados no RD-lei 7/2020 e no RD-lei 11/2020.
 
Exoneraciones nas cotizacións de empresas sometidas a ERTEs vinculados ao COVID-19: especifícase a obrigatoriedade de fornecer por medios  electrónicos os datos relativos a inscrición de empresas, afiliación, altas, baixas e variacións de datos, así como os referidos á cotización e recadación.
Real Decreto-lei 18/2020, de 12 maio, de medidas sociais en defensa do emprego. Destacamos:
 • Desenvolve unha nova figura de ERTE en situación de forza maior parcial e dálle vixencia ata o 30 de xuño.
 • Prevé a prórroga dos ERTES baseados en forza maior pasado de 30 de xuño de 2020 e a prórroga da exención de cotizacións para os ERTE ETOP.
 • Regula os Procedementos de suspensión e redución de xornada por causas económicas, técnicas, organizativas e de produción comunicados a partir do desconfinamiento.
 • Regula a ampliación da protección por desemprego ata o 30 de xuño e a exoneración das cotizacións devengadas nos meses de maio e xuño de 2020;.
 • Limita a repartición de dividendos en empresas con traballadores en ERTE e establece regulación para salvagárdaa do emprego.
Real Decreto-lei 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesuais e organizativas para facer fronte ao COVID-19 no ámbito da Administración de Xustiza. Destacamos en especial as medidas no ámbito concursal e societario. Ver resumo elaborado polo Consello Xeral de Economistas.
Real Decreto-lei 15/2020, de 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego.  Entrará en vigor mañá 23 de abril (ao día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial do Estado).
Normativa sobre condicións de desescalada:nas seguintes ligazóns podes acceder á normativa completa e actualizada publicada pola Axencia Estatal do Boletín do Estado sobre cada unha das fases de desescalada.

Podes acceder ao resumo das principais medidas de interese -realizado desde o Consello Xeral de Economistas- nos seguinte ámbitos:

Reactivación da actividade non esencial:

 

A ter en conta,
 • Mantense o peche de actividades e establecementos xa contemplados no Decreto de 14 de marzo (ver anexo do RD 463/2020).
 • Construción: suspéndense obras de intervención en edificios nos que exista risco de contaxio polo COVID-19 para persoas non relacionadas coa execución da obra. Ver Orde SND/340/2020, de 12 de abril.

Orde TMA/336/2020, de 9 de abril: medidas urxentes que incorporan, modifican e substitúen senllos programa de axuda do Plan Estatal de Vivenda 2018-201 (novo programa de axudas ao aluguer e modificación dos existentes).

Real Decreto-lei 13/2020, de 7 de abril: ademais das medidas urxentes en materia de emprego agrario, contén:

 • Modificacións en materia de seguridade social.
 • Medidas de simplificación para a tramitación dos procedementos do SEPE e o ISM.
 • Extensión da incapacidade temporal a situacións excepcionais de confinamento total.
 • Puntualización dos requisitos para a prestación extraordinaria para autónomos en determinadas actividades que perciben os seus ingresos en períodos temporais desiguais.
 • Modificación do RDL 11/2020 no referente á moratoria das cotas para empresas e autónomos.
      Ver resumo elaborado polo Consello Xeral de Economistas.

Real Decreto-lei 11/2020, de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19. Inclúe, entre outras medidas -dirixidas a consumidores, familias e colectivos vulnerables-medidas dirixidas a pemes e autónomos, estas son algunhas delas:  

 • Liña específica para autónomos e pemes que sufran caídas de vendas ou baixas de persoal, dotada con 50 millóns de euros e xestionada a través de CERSA.
 • Acceso das empresas viables en concurso aos ERTEs.
 • Posibilidade de suspensión temporal ou modificación dos contratos de subministración para autónomos e empresas.
 • Moratoria das cotizacións sociais á Seguridade Social para empresas e autónomos.
 • Adiamento de pago de débedas coa Seguridade Social.
Ver resumo do contido completo do RDL 11/2020 elaborado polo Consello Xeral de Economistas.

Ámbito laboral


A Xunta de Galicia habilitou unha liña de teléfono gratuíta para atender ás consultas de empresas e traballadores afectados por un ERTE 900 815 600
Orde da Consellería de Economía e Industria (publicada no DOG de 2 de abril) pola que se amplía o prazo de resolución e notificación dos ERTES por causa de forza maior derivada do COVID-19, que se estende a dez días.
 
Importante: a comunicación ao SEPE deberá realizarse en calquera caso no prazo de 5 días desde a solicitude, nos supostos de que o ERTE tramítese por causa de forza maior, ou desde a data en que a empresa notifique á autoridade laboral competente se o expediente tramítase por causa económica, técnica, organizativa e de produción. Así o dispón o  Decreto Lei 9/2020.
Real Decreto-lei 10/2020, de 29 de marzo, polo que se regula un permiso retribuido recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais. A actividade dos despachos queda cualificada como esencial. Ver resumo deste Real Decreto Lei elaborado polo Consello Xeral.
Orde SND/307/2020, 30 de marzo, pola que se establecen os criterios interpretativos para a aplicación do Real Decreto-lei 10/2020, de 29 de marzo, e o modelo de declaración responsable para facilitar os traxectos necesarios entre o lugar de residencia e de traballo.
Documentos acreditativos da necesidade de desprazamento por motivos laborais: 

Real Decreto-Lei 9/2020, de 27 de marzo, polo que se adoptan medidas complementarias, no ámbito laboral, para paliar os efectos derivados do COVID-19.  Destacamos: interrupción do cómputo dos contratos temporais, aplicación do silencio administrativo positivo para os ERTES solicitados por forza maior; non consideración como justificativas da extinción do contrato de traballo nin do despedimento a forza maior nin as causas económicas, técnicas, organizativas e de produción derivadas do COVID-19.
Ver resumo do Consello Xeral sobre o contido deste RDL.
Actividades económicas que poderán acollerse á moratoria do pago en cotizacións sociais prevista no artigo 34 do RDL 11/2020: a través da Orde ISM/371/2020, de 24 de abril, delimitouse por código CNAE a relación de actividades, entre as que non se atopen suspendidas polo estado de alarma, que poden acollerse á moratoria. 
Moitas das preguntas que nos chegan ao redor da tramitación de ERTES, así como ao cesamento de actividade para autónomos, están a ser resoltas polo EAL (Economistas Asesores Laborais do Consello Xeral de Economistas), que publicou a seguinte documentación:

(*) Ademais, aquí poderás acceder á Resolución do Director Xeral de Ordenación da Seguridade Social co criterio sobre a aplicación da prestación extraordinaria por cesamento de actividade.
 Información EAL (Economistas Aserores Laborais- CGE) sobre:
 • Comunicación de finalización dun ERTE
 • Consulta formulada á DG da TGSS sobre exoneración de cotas ás empresas afectadas por un ERTE de forza maior.

Información do SEPE:
 • Nota informativa sobre cumprimento dos prazos en medidas extraordinarias ERTE (aclara que a non presentación en prazo por causas alleas á vontade da empresa, como está a suceder pola saturación dos sistemas electrónicos, non sería sancionable).
 • Importante: para remitir a información dos traballadores, no caso de que non teña número de referencia do ERTE, debe indicarse na casa correspondente o código 12020
 • Comunicado ante o COVID-19.  
 • Como solicitar prestación de desemprego en nome dos traballadores.
 • Persoal de solicitude colectiva de prestacións por desemprego.
 • Como deben proceder as empresas que estaban afectadas por un ERTE e que xa están a recuperar a súa actividade, en relación como comunicación da baixa das prestacións dos seus traballadores.  Pica aquí
Aconsellamos tamén a lectura de información publicada polo Ministerio de Traballo e Economía Social (ver apartado destacados) e polo Ministerio de Inclusión, Seguridade

Consulta aquí a última información da TGSS sobre:

Respostas dos servizos centrais da TGSS:
 • Comunicación de cambio de CTP retroactivo e inactividade por ERTE.
 • Traballadores nos que concorre ERTE e situación de IT.

 

Boletín de Noticias REDE 8/2020: entre outros contidos, inclúe,

 • Aspectos básicos para a comunicación de moratorias, adiamentos, ERTE's, reducións de xornada.
 • Aclaracións para a identificación dos distintos tipos de ERTE's.
 • Procedemento para a presentación de solicitude de moratorias para os traballadores por conta propia.
 • Modificación das instrucións para a xestión dos partes de IT.

Boletín de noticias  REDE 7/2020: Inclúe, ademais doutras cuestións de interese, aspectos básicos para a comunicación de moratorias, adiamentos, ERTES, reducións de xornada e outros aspectos.

Boletín de noticias  REDE 6/2020. Inclúe, ademais doutras cuestións de interese, aclaracións en materia de cotización en relación cos ERTE.

Boletín de noticias REDE 5/2020, inclúe: 
  •  Novidades no servizo de atención da TGSS. A este respecto engadimos que desde a Dirección Provincial da Coruña facilitáronnos as seguintes direccións de mail para os nosos colexiados Autorizados Rede: A-coruna.atencionusuario.tgss@seg-social.é , Creta.tgss-a-coruna.dp@seg-social.é
  • Actuacións no ámbito da xestión dos partes de IT.
  • Ampliación do prazo para a corrección de datos de alta.
  • Presentación de escritos e solicitudes a través de correo electrónico.
20 claves para os autónomos na crise do coronavirus: guía publicada en Expansión, elaborada en colaboración co Consello Xeral de Economistas (dispoñible na biblioteca de www.economistascoruna.org accedendo con claves de colexiado).
 
Ámbitos fiscal, financeiro, contable, concursal, auditoría, internacional e outros

Desde dos distintos órganos especializados do Consello Xeral de Economistas púxose a disposición de todos a colexiados información dos distintos ámbitos -fiscal, financeiro, auditoría, contabilidade, concursal, protección de datos,...-  que recolle medidas adoptadas en relación coa crise do COVID-19, tanto desde o goberno central como desde as distintas administracións, consultas realizadas e ligazóns de interese.

Esta información , cuxa consulta recomendamos, mantense ademais permanentemente actualizada. Destacamos as seguintes actualizacións:

Concursal:
Táboa comparativa da Lei Concursal vixente consolidada e o Real Decreto Lexislativo do Texto Refundido da Lei Concursal, elaborada polo REFOR. Dispoñible no cartafol "DOCUMENTACIÓN INTERESE CORONAVIRUS" da biblioteca da nosa web www.economistascoruna.org (necesario acceder á parte privada con claves de colexiado).

Formularios que aprobaron recentemente varios Xuíces Mercantís de toda España.
Solicitude de concurso voluntario de persoa física
Solicitude de concurso voluntario de persoa xurídica
Solicitude de concurso consecutivo
Solicitude do beneficio de exoneración do pasivo insatisfeito.
Contable:
Informe de EC-Economistas Contables do Consello Xeral de Economistas sobre os efectos do COVID-19 nas contas anuais.
Nota de aviso de EC sobre o RDL 11/2020 (acerca de prórroga das auditorías voluntarias, formulación de contas durante o período de alarma e validez de xuntas por vídeo ou conferencia telefónica).

Financeiro:
 • Información do EAF- Asesores Financeiros do  Consello Xeral de Economistas sobre:
 
 1. Instituto de Crédito Oficial: Liña de Avais - Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo
 2. Suspensión das obrigacións derivadas dos contratos de crédito sen garantía hipotecaria
 3. Moratoria de débeda hipotecaria
 4. Dispoñibilidade dos plans de pensións
 •  ICO: 
 • Liña de Avais Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo: activado o primeiro tramo por importe de 20.000 millóns de euros, para facilitar acceso ao crédito e liquidez a empresas e autónomos para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19. Máis información
 • Liñas ICO para sector turístico e actividades conexas afectadas polo COVID-19.
 • Posta en marcha do 2º tramo da liña de avais aprobada polo RDL 8/2020 (20.000 milllones de euros): 

Dispoñibilidade dos plans de pensións: o Real Decreto-Lei 11/2020 autoriza a dispoñibilidade dos plans de pensións en caso de desemprego ou cesamento de actividade derivados da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. Ver información do EAF-Asesores Financeiros do Consello Xeral.

Fiscal:
Real Decreto-lei 14/2020 (publicado no BOE de 15 de abril) polo que se estende o prazo para a presentación e ingreso de determinadas declaracións e autoliquidaciones tributarias. Concrétase en:
 • O prazo de presentación e ingreso de declaracións e autoliquidaciones tributarias –competencia da Administración tributaria estatal-, cuxo vencimiento prodúzase entre o 15 de abril e o 20 de maio, esténdese ata esa última data.
 • Só afecta aos obrigados con volume de operacións –segundo defínese en IVE- que non superase en 2019 os 600.000€.
 • Independentemente do volume de operacións, non ven ampliados o prazos os contribuíntes do Imposto sobre Sociedades que tributen polo réxime de consolidación fiscal, nin os suxeitos pasivos de IVE que tributen no réxime de grupos.
 • O prazo de domiciliación amplíase ata o 15 de maio. Respecto das autoliquidaciones xa presentadas con ingreso domiciliado, aínda que nada di esta norma, pola mecánica da domiciliación e porque así se recolleu na referencia ao Consello de Ministros de onte, o cargo na conta do contribuínte realizarase de maneira automática o 20 do maio en lugar do 20 de abril.
 • Por tanto, esta ampliación de prazo afectará ás autoliquidaciones do primeiro trimestre como os modelos 111, 115, 123, 130, 131, 202, 210, 303, etc. Tamén ao modelo 303 de suxeitos pasivos de IVE acollidos ao SII con volume de operacións que non supere os 600.000€ ou á declaración de cesión de uso de vivendas, modelo 179, se o obrigado ten ese volume de operacións.
 • Como o prazo voluntario destas autoliquidaciones está comprendido entre o 13 de marzo e o 30 de maio, segundo o artigo 14 do Real Decreto-lei 7/2020, se resultasen a ingresar, poderase solicitar o adiamento sen garantías a 6 meses, sen intereses polos 3 primeiros, alí regulado e cun máximo de 30.000€.
 • Ver recomendacións para empresarios en módulos e entidades cuxo volume non supere 600.000 euros no ejercio anterior na nota de aviso do Consello Xeral de Economistas.

Redución índices de módulos para actividades agrícolas e gandeiras: Orde HAC/329/20120 publicada en BOE o 9 de abril.

Modificación da AEAT da data de referencia para que determinados prazos de pago ou de certos trámites nos procedementos tributarios amplíense ata o 30 de abril ou o 20 de maio. Ver nota de aviso REAF

Instrucións da AEAT para solicitar o adiamento previsto no Real Decreto Lei 7/2020.

Preguntas frecuentes AEAT (substitúen ás anteriormente publicadas e recollen as cuestións máis relevantes en relación coa normativa aprobada ata o 15 de abril).
Procedemento para rectificar pagos fraccionados e autoliquidaciones de IVE para a aplicación de medidas previstas no Real Decreto-lei 15/2020. Máis información.
Fiscalidade autonómica:
Galicia apraza a presentación de impostos e o pago de liquidaciónsA Orde do 27 de marzo establece unha prórroga ata o 30 de xuño de 2020 (ou se o estado de alarma finaliza con posterioridade a esta data, ata que transcorra un mes contado desde a finalización) para a presentación de declaracións ou autoliquidaciones e o o ingreso da débeda correspondente tributaria, para os impostos xestionados pola Comunidade Galega, cuxo fin de cómputo finalice desde o 14 de marzo ata o final do estado de alarma.


Situación dos Rexistros da Propiedade, Mercantís e de Bens Mobles


Ademais das medidas aprobadas no ámbito mercantil que podes consultar picando aquí, os Rexistros da Propiedade, Mercantís e de Bens Mobles elaboraron un documento no que dan resposta a 21 cuestións sobre o seu funcionamento e criterios ante o estado de alarma polo COVID-19.  Ver documento.
Aclaración sobre o prazo de legalización de libros ante o Rexistro Mercantil: 4 meses a contar desde a finalización do estado de alama, segundo a Resolución da DG de Seguridade Xurídica e Fe Pública en resposta á consulta efectuada polo CGE
Rexistros da propiedade e mercantís: o Colexio de Rexistradores  pon a disposición dos usuarios do Rexistro en liña a posibilidade de presentar, de forma telemática, un extenso catálogo de documentos de carácter privado e algúns de natureza xudicial ou administrativa. Para máis información aquí

Doutra banda, pode ser interesante a presentación telemática do poder electrónico (otorgamiento e/ou revogación), posibilidade que foi introducida no artigo 41 da chamada Lei de emprendedores. Para máis información 
aquí
.

Lexislación xeral


Compendio de toda a normativa publicada no BOE en relación coa crise do COVID-19 (actualización diarial).

Servizo de consultas


Lembrámosvos que o Consello Xeral de Economistas puxo a disposición de todos un servizo de consultas, picando aquí podedes formular as vosas consultas.

Así mesmo elaborouse unha guía de preguntas frecuentes.

Desde o noso Colexio estamos a atender tamén as cuestións que nos expondes, que tratamos de resolver, na medida das nosas capacidades, ou elevamos ao propio Consello Xeral en casos de maior complexidade.

O noso papel como colectivo


En defensa do noso colectivo,  tanto desde o Consello Xeral como desde o Consello Galego de Economistas, seguimos reivindicando ante as distintas administracións todas aquelas medidas que cremos de xustiza e que nos están afectando o exercicio da profesión.
.
A Xunta de Galicia procedeu á creación dun Comité de Expertos en materia económica que han de asesorar ao executivo galego para reducir o impacto da crise sanitaria.No devandito comité se quixo contar coa voz e o coñecemento de todos os economistas de Galicia a través do ConselloGalego .  Máis información

Webinar gratuítos


Webinar gratuítos
Accede na biblioteca web (accesible coas túas claves de colexiado) á documentación dos seguintes webinar:
 • Medidas sobre ERTES e autónomos como consecuencia do COVID-19.
 • Efecto do COVID-19 nas contas anuais.
 • Efectos de medidas do COVID-19 no ámbito concursal.
 • Guía práctica COVID-19. Efectos mercantís, concursais, procesuais e sobre os contratos.

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade