USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:
Buscador de colexiados
emprégate!
Revista"

Última Revista Descarga la Revista.

pdf Descárgao 2.14Mb

O REAF presenta o documento ?Declaración de Sociedades 2019?

06/07/2020

Nova: O REAF presenta o documento ?Declaración de Sociedades 2019?

O Rexistro de Economistas Asesores Fiscais (REAF) presentou o pasado 18 de xuño documento Declaración de Sociedades 2019, no que analizan a recadación do imposto no ano anterior, detallando ademais as novidades para esta campaña e destacando aqueles aspectos máis novos desde o punto de vista da doutrina ou da xurisprudencia.

De entre as recomendacións recompiladas polos expertos fiscalistas do REAF, queremos destacar as seguintes:

 

Cuestións de prazo

- A autoliquidación do IS 2019 débese de presentar, como sempre, do 1-7 ao 25-7 de 2020 (ao ser inhábiles 25 e 26, o 27-7) e, se non se aprobaron as contas, confeccionarase utilizando as contas formuladas e, se non foron formuladas, con "a contabilidade dispoñible". Neste caso, marcarase a casa "Declaración correspondente ao art. 124.1 LIS sen aprobar contas anuais". Se a autoliquidación resultante das contas anuais aprobadas fose distinta da presentada, presentarase outra ata o 30-11 de 2020 -marcando a casa "Nova declaración art. 12.2 RDLey 19/2020", establecendo o art. 12 do RD-lei 19/2020 a incidencia da mesma segundo o seu resultado. Se a nova declaración ten a consideración de complementaria, tamén deberá marcar a casa de "Declaración complementaria"

- Non esqueza presentar a declaración en prazo para poder exercer o dereito a compensar as bases impoñibles negativas. Lembre que a Administración, exercendo todas as súas facultades, pode comprobar as bases negativas dos 10 exercicios anteriores, e mesmo doutros máis antigos, pero para acreditar estas últimas bastará con presentar as autoliquidaciones e a contabilidade, xustificando o depósito de contas.

- Se quere aplicar a liberdade de amortización por algún activo ou dereito terá que presentar a declaración en prazo voluntario. De non ser así, a Administración entenderá que non se quixo utilizar o incentivo neste exercicio.

- Se presenta a declaración en prazo, pero non ingresa a débeda tributaria, ao día seguinte iníciase o período executivo de pago devengándose as recargas do 5, 10 ou 20%, segundo proceda, agás que tamén no prazo voluntario para autoliquidar solicítese adiamento ou fraccionamiento.

- Se a cota resulta a ingresar e está a atravesar algún problema de liquidez transitoria, unha boa solución é solicitar un adiamento ou fraccionamiento da débeda tributaria e non terá que achegar garantías se a totalidade das débedas aprazadas ou fraccionadas non superan o 30.000€ -máximo 6 meses e os prazos, como pouco, mensuais-.

 

Teña a man

- É recomendable recompilar as declaracións do Imposto sobre Sociedades de períodos anteriores para poder ter en conta basees negativas, saldos de deducións pendentes de compensar ou axustes positivos ou negativos que revertan en 2019.

- Convén revisar as declaracións de anos anteriores para ver se a entidade ten un saldo pendente de gastos financeiros que non puido deducir e que pode deducir neste exercicio co límite mínimo, xunto cos do período, de 1.000.000€ ou do 30% do beneficio operativo.

- Tamén convén dispor das declaracións anuais doutros impostos como o IVE, cuxa base impoñible poderemos conciliar coas nosas vendas ou ingresos, e as declaracións informativas como o modelo 190 de retribucións e retencións, que nos pode axudar a chequear o importe dos gastos de persoal.

 

Comprobe

- Haberá que asegurarse de que habemos periodificado os ingresos percibidos e os gastos satisfeitos que correspondan a un período posterior. Así mesmo, teremos que analizar se a periodificación de ingresos e gastos realizada no exercicio anterior desfixémola contabilizando os ingresos ou gastos correspondentes a este exercicio.

- Comprobar se ao peche do exercicio valoramos as contas de tesouraría, créditos e débitos en moeda estranxeira ao tipo de cambio en vigor e as diferenzas cargáronse ou abonado a Perdas e Ganancias.

- Se contablemente rexistrou un abono a reservas por erro ou cambio de criterio contable, non se esqueza de realizar un axuste positivo na base impoñible ou, no seu caso, presente a correspondente complementaria. Se se trata dun cargo a reservas realice un axuste negativo, salvo que exista prexuízo económico para a Facenda Pública polo diferimiento do gasto.

- Se neste exercicio vendeu algún activo que non tiña contabilizado e, por tanto, tivo que rexistralo contablemente, lembre que o abono a reservas é ingreso fiscal, salvo que poida probar que o elemento se adquiriu nun exercicio xa prescrito.

- Se ten unha débeda que xa non vai pagar porque prescribiu civilmente e tamén fiscalmente, cancélea con abono a reservas sen custo fiscal. Se a cancela antes da prescrición tributaria o seu importe deberá integralo na base impoñible.

 

Non esqueza

- Se unha entidade xerou o dereito a deducir por I+D+i en 2018 e, por insuficiencia de cota, non puido aplicar toda a dedución, agora poderá deducir o que reste sen límite na cota ou mesmo pedir á Administración que lle abone o saldo non deducido, pero renunciando a un 20% do mesmo.

- Se transmitiu algún elemento patrimonial, que lle deu dereito á dedución por reinversión de beneficios extraordinarios, antes do prazo esixido de permanencia, deberá ingresar, xunto coa cota deste período impositivo, a cantidade deducida e os intereses de demora.

- Se doou un ben ou dereito non se pode esquecer que, por unha banda, débese realizar un axuste positivo polo neto contable do elemento patrimonial e, por outro, se o valor de mercado supera ao contable, procede outro axuste pola citada diferenza, salvo que se doe a unha entidade incluída na Lei 49/2002. Neste último caso, ademais, poderá aplicar unha dedución en cota.

 

Outras recomendacións

- Se ten bases impoñibles negativas e deducións en cota pendentes de aplicar, pódelle interesar compensar as deducións primeiro e deixar para o futuro as bases negativas porque, neste último caso, non hai límite temporal para a súa aplicación.

- Como non existe un número máximo de anos para compensar as bases negativas, nunha entidade de nova creación que no seu primeiro ano teña perdas, será preferible aprazar dita compensación ao terceiro exercicio con resultados positivos para poder aproveitar, nos dous primeiros, o tipo especial do 15%.

- Se ten pendentes de aplicar deducións empresariais podería ser conveniente aplicar as máis antigas en primeiro lugar para non perdelas. O prazo para aplicalas é de 15 anos, 18 para I+D+i.

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade