USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Máster en Fiscalidade e Tributación

11ª EDICIÓN 2017/2018

HOMOLOGADO POLO REXISTRO DE ECONOMISTAS ASESORES FISCAIS


Metodoloxía

 

Aprender a ser asesor fiscal

 

Para desenvolver as cualidades que definen a un bo profesional da asesoría fiscal é imprescindible profundar no coñecemento do sistema tributario, mediante unha visión integral e estruturada do mesmo, cunha metodoloxía esencialmente práctica. O obxectivo principal do Máster en Fiscalidade e Tributación é a preparación dos alumnos para enfrontarse ao desenvolvemento da asesoría fiscal coa capacidade e coñecemento suficiente para a toma de decisións na realidade.

 

Con este obxectivo no programa combínanse as exposicións do profesorado experto e profesional, co estudo persoal, e o desenvolvemento dun caso práctico global, fomentando a reflexión e preparando aos participantes para resolver problemas reais.

 

Sesións presenciais con desenvolvemento de casos

 

As sesións presenciais combinan a exposición teórica coa formulación e resolución de casos prácticos.

Como norma xeral a documentación de cada sesión ponse a disposición dos alumnos con antelación co fin de estimular o estudo persoal e optimizar o aproveitamento das clases presenciais.

 

Dedicación e estudo persoal

 

Co fin de facilitar a cada participante o seguimento e planificación do seu traballo persoal, ao comezo do programa entrégase un calendario detallado das sesións do Máster. Ao comezo de cada un dos módulos faise entrega da unidade didáctica do mesmo, ademais do envío puntual da documentación específica de cada sesión.

O elevado aproveitamento deste programa está garantido a través da necesaria predisposición dos alumnos ao  traballo académico rigoroso, mediante o estudo individual e a participación nas sesións durante as explicacións do profesorado.

 

Desenvolvo caso global

 

Ao final o curso exponse aos alumnos a resolución dun caso práctico global que pode resolverse individualmente ou en grupos de dous alumnos.

Este caso práctico ten como obxectivo conseguir unha visión integrada de todos os tributos e achegar a realidade do asesor fiscal aos participantes. No seu desenvolvemento os alumnos teñen que liquidar todos os impostos dunha empresa ficticia durante o seu primeiro ano de funcionamento.

 

O desenvolvemento do caso é obrigatorio para superar o Máster, unha vez finalizado o prazo de entrega do mesmo impártense dúas sesións adicionais nas que se aborda e resolve.

 

Documentación e materiais

 

Facilítase a participantes documentación, en formato dixital, elaborada especificamente para o seguimento das sesións e temario.

 

Ademais os alumnos gozarán gratuitamente, polo período dun ano, de acceso á parte privada da páxina web do *REAF (Rexistro de Economistas Asesores Fiscais), desde a que poderán acceder á revista mensual do Rexistro, a revista Crónica Tributaria, o Código Fiscal que tamén elabora o *REAF, así como documentos informes, bases de datos tributarias, etc. E igualmente recibirán as notas de aviso que elabora o *REAF para alertar aos economistas asesores fiscais das últimas modificacións normativas ou de xestión tributaria, así como a newsletter *Actum Fiscal (semanal) e *Actum Contable (mensual) editadas por *Francis *Lefebvre.

 

Sistema de avaliación
 

Para avaliar os resultados académicos dos participantes no Máster téñense en conta os seguintes aspectos:

 

• A participación activa nas sesións.

• A puntuación obtida no  caso práctico global e nas probas que se puidesen realizar no desenvolvemento do Máster.

 

Titulación. Prestixio e recoñecemento de ámbito nacional

 

Aqueles participantes que superasen a avaliación, e asistisen a un mínimo do 85% das sesións, recibirán o Diploma do Máster en Fiscalidade e Tributación do Colexio de Economistas da Coruña, homologado polo Rexistro de Economistas Asesores Fiscais (*REAF). Esta homologación avala o recoñecemento deste título a nivel nacional, ademais de supor vantaxes económicas aos alumnos que decidan integrarse nesta institución.

 

Duración

De novembro de 2017 a xullo de 2018. 

 

Lugar de realización

 

Sede do Colexio de Economistas. C/ Cabaleiros, 29-1º. A Coruña

 

Horario

 

Venres, de 16:00 a 21:00 horas

Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.

 

 

Desenvolvemento do talento

 

O Máster en Fiscalidade e Tributación do Colexio de Economistas da Coruña ten como principal obxectivo formar profesionais capaces de dominar a materia tributaria para alcanzar óptimas solucións fiscais.

 

Os participantes desenvolven as habilidades necesarias para o desenvolvemento das súas capacidades analítica e crítica que permitan identificar calquera problemática fiscal, avaliar as posibles alternativas para resolvela e tomar decisións adecuadas.

Como participante neste programa conseguirás alcanzar os seguintes obxectivos:

 

1. Formarche como profesional cualificado no ámbito tributario, con capacidade para detectar situacións que impliquen un custo fiscal, avaliar distintas alternativas e decidir a máis adecuada en cada caso.

 

2. Adaptar o teu perfil á demanda de profesionais con formación práctica do mercado de traballo actual respecto de temas relacionados co asesoramento fiscal.

 

3. Lograrás un profundo coñecemento práctico sobre a normativa fiscal española desde o enfoque das liquidacións dos impostos, sen perder de vista aspectos relacionados cos procedementos de xestión, inspección e recursos.

 

4. Desenvolverás habilidades interpretativas suficientes para poder consolidar a túa formación no campo fiscal e manter a actualización dos teus coñecementos.

 

 

Acceso a oportunidades

 

Bolsa de traballo e programa de prácticas

 

Os alumnos do Máster en Fiscalidade e Tributación terán acceso ao servizo de emprego e bolsas do Colexio de Economistas da Coruña, tanto durante a realización do mesmo como con posterioridade na súa condición de ex alumnos.

 

*Paralelamente, existe un programa de prácticas en empresas e despachos profesionais orientado a aqueles que estean a iniciar a súa traxectoria profesional co fin de que poidan pór en práctica os coñecementos adquiridos durante as sesións.

 

Bolsa de colaboración

 

Convócase unha bolsa consistente no 50% do importe da matrícula, que se concederá entre os solicitantes con arranxo aos seguintes criterios: *curriculum *vitae, expediente académico, situación laboral (preferencia parados) e entrevista persoal. En igualdade de condicións terán preferencia os membros do Colexio de Economistas da Coruña.

A aceptación da bolsa supón o compromiso de colaborar nas tarefas organizativas do curso.

Descargar solicitude de bolsa na sección "Documentos".

 

 

Programa

 

A análise do sistema tributario

 

O programa estruturouse en sete partes cuxa duración depende do grao de complexidade e a extensión da materia abordada. Así mesmo, na distribución do temario tívose en consideración a interrelación existente entre os distintos impostos estudados, así como o grao de coñecementos previos que na súa análise requírese con respecto ao resto de disciplinas que se desenvolven no programa.

 

 

 

 

 

 

Admisión e matrícula

 

O Máster en Fiscalidade e Tributación do Colexio de Economistas da Coruña está dirixido a titulados universitarios, con coñecementos previos de fiscalidade, que desexan formarse como expertos no asesoramento fiscal, e a aqueles que xa desenvolven a súa actividade profesional neste campo e necesitan completar a súa formación e afianzar os seus coñecementos. 

Terán acceso prioritario os economistas. Tamén se admitirán aquelas titulacións universitarias que dean acceso aos colexios de Avogados e de Titulados Mercantís, e a aqueles alumnos que se atopen cursando o seu último ano de carreira e estean en condicións de obter a titulación universitaria ao termo do Máster (será requisito indispensable finalizar os estudos universitarios para obter o título).

 

 

Fases do proceso de admisión

 

1ª FASE: PREINSCRICIÓN

 

As persoas interesadas en matricularse deberán remitir a solicitude de admisión (dispoñible na web do Colexio www.economistascoruna.org), fotocopia do DNI, *curriculum *vitae, unha fotografía tamaño carné e a acreditación da súa titulación académica (os colexiados non terán que acreditar titulación).

 

2ª FASE: ENTREVISTA PERSOAL

 

A dirección do Máster, no caso de que o considere necesario, convocará ao candidato a unha entrevista persoal.

 

3ª FASE: INSCRICIÓN

 

Unha vez comunicada a admisión o alumno deberá proceder a formalizar a matrícula.

 

Cancelacións: no caso de que un imprevisto obrigue a cancelar a inscrición, será imprescindible notificar a anulación da inscrición 15 días antes do inicio do Máster para ter dereito ao reembolso do importe total satisfeito. As solicitudes de devolución efectuadas entre os 15 días anteriores e o inicio do Máster darán dereito á devolución do 50% do importe da matrícula As cancelacións efectuadas con posterioridade non terán dereito a devolución.

 

• As prazas son  limitadas e adxudícanse por rigorosa orde de admisión e matrícula.

 

Importe de matricula

 

Importe xeral de matrícula: 4.500 euros

Importe para colexiados: 3.500 euros. (*)

 

Redución de matrícula

 

Aqueles participantes que finalicen a súa titulación e incorpórense ao Colexio de Economistas antes do termo do Máster, terán dereito ao reintegro da diferenza entre esta tarifa e a tarifa colexial.

 

(*) Compromiso de colexiación: a cota reducida implica o compromiso do alumno de manter a súa colexiación, como mínimo, ata dous anos despois da finalización do Máster (outubro 2020).

 

Formas de pago

 

Ao solicitar a admisión o alumno deberá ingresar, do modo en que lle indicarán desde a Secretaría do Colexio de Economistas da Coruña, a cantidade de 300 euros, en concepto de preinscrición. Esta cantidade será reintegrada integramente no caso de que non sexa admitido.

 

O resto do importe poderá abonarse do seguinte modo, unha vez confirmada a inscrición:

 

- Pago único mediante ingreso en conta.

- Pago *fraccionado en 3 pagos mensuais domiciliados que se virarán de en novembro 2017, xaneiro 2018 e abril 2018.

  

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade