USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Elaboración da liquidación do Imposto sobre Sociedades 2019

Lugar de celebración: A Coruña
Preinscrición:
07/07/2020-07/07/2020
Matrícula:
07/07/2020-07/07/2020
Celebración:
07/07/2020-08/07/2020
Formación:
Áreas de formación:
Fiscal
Acceso:
Aberto. Inscrición previa.

Online | 7 e 8 de xullo 2020 - 16:30 a 19:30 horas

[INSCRICIÓN]

O obxectivo principal deste curso é coñecer, a través da exposición de supostos prácticos, as cuestións de índole especificamente contable-tributaria, que necesariamente deben terse en conta para elaborar a autoliquidación do Imposto.

Revisaremos a elaboración da liquidación de Imposto sobre Sociedades do exercicio 2019, analizando os diferentes réximes, e os axustes particulares que cada un deles levan, para a integración do resultado contable na base impoñible; con especial detemento nas peculiaridades propias das Empresas de Reducida Dimensión. Trataranse tanto os aspectos normativos como os procedimentales, cun enfoque eminentemente práctico, centrado en dar resposta ás cuestións máis problemáticos que expón, aos profesionais da asesoría fiscal, a efectiva aplicación do Imposto.

Relator

Javier Rodríguez Relea
Economista. Inspector de Facenda do Estado. Autor de manuais sobre o Imposto de Sociedades da editorial Aranzadi


Programa

1.   Introdución. Resumo de Ferramentas e Novidades.

2.   Novidades no peche contable de 2019.

        a)    Formulación Contas Anuais.

        b)    Posibles continxencias fiscais.

        c)    Inmobilizado Material: Activación de gastos financeiros;
               Renovación do inmobilizado material; Ampliación e mellora;
               Recambios; Investimentos en locais arrendados .

         d)   Inmobilizado Inmaterial.

         e)   Cambios de criterio, erros e estimacións contables.
                Periodificaciones. Amortizacións. Deterioracións.

3.   Peche fiscal de 2019. Xeneralidades.

4.   Esquema de Liquidación do imposto.

5.   Contribuíntes Particulares: Sociedades Civís. Sociedades patrimoniais e a relación cos seus socios. Empresas de Reducida Dimensión.

6.   Axustes ao Resultado Contable na Base Impoñible. Categorización. Repaso para a liquidación do Imposto sobre Sociedades de 2019.

        a.    Imputacións temporais de Ingresos e Gastos.
               Principio de Inscrición Contable.

        b.    Amortizacións. Novidades Legais. Réxime Transitorio.

        c.    Deterioracións do Material e do Intangible.
               Límites á súa dedución fiscal.

        d.    Deterioracións de Existencias: Cuantificación e Axustes.

        e.    Insolvencias. Provisións. Deducibilidad.

        f.     Reversión fiscal no exercicio por deterioracións de períodos anteriores.

        g.    Gastos Non Deducibles: Retribución capital; Liberalidades; Representación;
               Intereses actas e outros gastos financeiros. Supostos dubidosos.
               Casos prácticos.

         h.    Activos por impostos diferidos.

7.   Reserva de Nivelación.

8.   Reserva de Capitalización.

9.   Compensación de Bases Impoñibles Negativas.

10. Esquema de Deducións na Cota e o seu Réxime Transitorio.

11. Particularidades para as Empresas de Reducida Dimensión.

12. Operacións Vinculadas no Imposto sobre Sociedades. Valoración. Axustes bilateral e Secundario. Condonación de créditos. Achegas de socios.

13. Conclusións e Recomendacións.


Datas, horario e desenvolvemento do curso

Martes 7 e mércores 8 de xullo. 6 horas en dúas sesións de 16:30 a 19:30 horas.

O curso desenvolverase por videoconferencia en directo permitindo a interacción e as preguntas dos asistentes
 sobre cada un dos apartados que en que se divide a materia. Ademais previuse que, como actividade de peche, ao final da segunda xornada se abra un amplo espazo de preguntas, contando co compromiso do relator para que, se as intervencións requiríreno, a sesión poida alongarse máis aló do horario inicialmente previsto.

Unha vez confirmada a inscrición enviaranse as instrucións de conexión (non será necesaria a instalación de ningunha aplicación). 


Homologación


Auditores: 6 horas noutras materias
REC: 6 horas

Importante (auditores e expertos contables): de acordo coa normativa vixente, os participantes deberán superar unha proba de seguimento da sesión para que a actividade resulte computable a efectos da formación continuada obrigatoria de auditores e expertos contables. A proba realizarase a través da plataforma ECE, de acordo coas instrucións que serán facilitadas no seu momento.
O resto de asistentes non é necesario que realicen a proba para obter a súa certificación de asistencia.


Matrícula

Colexiados e persoal dos seus despachos: 95,00 euros
Outros participantes:150,00 euros
 
Descontos (non acumulables):

  • 10% segunda e sucesivas matrículas.
  • 50% desempregados.

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade