USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Consolidación contable e auditoría nos grupos de sociedades

Lugar de celebración: A Coruña, A Coruña
Preinscrición:
02/03/2020-02/03/2020
Matrícula:
02/03/2020-02/03/2020
Celebración:
03/03/2020-03/03/2020
Formación:
Áreas de formación:
Acceso:
Aberto. Inscrición previa.

A Coruña, 3 de marzo de 2020

[INSCRICIÓN]

O Real Decreto 1159/2010, de 17 de setembro, regula as normas de formulación de contas anuais consolidadas – NOFCAC – ao obxecto de desenvolver os aspectos contidos na redacción do artigo 42 e seguintes do Código de Comercio. Todo iso, de conformidade co disposto nas Directivas Comunitarias e tendo en consideración as normas internacionais de información financeira adoptadas polos Regulamentos da Unión Europea.

Este curso de consolidación contable pretende facer un percorrido polas actuais NOFCAC resolvendo exercicios prácticos referidos a todas e cada unha das cuestións principais que emanan do articulado da norma. Polo que, de forma práctica, resolveranse a través de exercicios propostos os extremos indicados no programa.

Igualmente repasaranse as novidades técnicas en materia de consolidación que emanaron das últimas disposicións normativas vixentes.

A auditoría de Grupos preséntase como outro apartado a tratar neste curso, no cal se realizará un percorrido pola NIA-É 600 Consideracións especiais – auditoría de estados financeiros de grupos (incluído o traballo dos auditores dos compoñentes) e onde levará a cabo un repaso das denominadas Instrucións de Consolidación, documento de traballo no cal os auditores basean as súas comunicacións á hora de utilizar o traballo do auditor do compoñente para a opinión de auditoría das contas anuais consolidadas.


Relatores


Juan Manuel Pérez Igrexas
Inspector de Facenda. Equipo de Valoracións. Oficina Nacional de Fiscalidade Internacional AEAT

José Ramón Sánchez Serrano
Profesor do Departamento de Finanzas e Contabilidade da Universidade de Málaga. Doutor en Economía e Finanzas. Auditor de Contas.


Programa


1.- Introdución á consolidación

 • Nocións básicas
 • Lexislación aplicable

 

2.- Grupo de Sociedades, Sociedades Multigrupo e Sociedades Asociadas

 • Sociedades que participan na consolidación. Composición do Grupo de Sociedades, Conxunto Consolidable e Perímetro de Consolidación
 • Definición de Grupo de Sociedades. Presunción de Control.
 • Grupos horizontais e Entidades de Propósito Especial – Shell Company –
 • Tipos de Dominio
 • Computo dos dereitos de voto. Dereitos de voto potenciais
 • Sociedades Multigrupo
 • Sociedades Asociadas
 • Obrigación de formulación de Contas Anuais Consolidadas

            – Dispensas á obrigación
            – Cálculo dos límites
            – Prazos para formulación

 • Métodos de Consolidación:  Método de integración global, Método de integración proporcional e Procedemento de Posta en Equivalencia

 

3.- Método de Integración Global

 • Definición do método
 • Investimentos en sociedades mantidas para a venda
 • Fases do MIG
 • Homogeneización
 • Agregación Contable
 • Eliminacións:

            – Eliminación investimento – patrimonio neto
            – Noción de Combinacións de Negocio. Método de adquisición. FCC e Dif. Negativa
            – Socios Externos
            – Consolidación Posterior
            – Adquisición Inversa
            – Adquisición do control por etapas
            – Adquisición do control sen transferir contraprestación
            – Participacións Indirectas
            – Adquisición dunha dependente que non constitúe un negocio
            – Transmisións de participacións entre empresas do grupo
            – Combinación de negocios entre empresas do grupo
            – Eliminacións de partidas intragrupo e resultados

 • Investimentos adicionais e aumentos na porcentaxe de participación

            – Con incremento de participación
            – Sen incremento de participación
            – Aumento de participación sen investimento adicional

 • Reducións na porcentaxe de dominio e do investimento

           – Sen perda de control
           – Con perda de control
           – Redución do investimento sen modificación da porcentaxe de participación

 • Conversión de estados financeiros en moeda estranxeira

 

4.-  Método de Integración Proporcional

 • Descrición do procedemento
 • Particularidades

 

5.-  Procedemento de Posta en Equivalencia
· Descrición do procedemento

 • Homogenización
 • Mecánica de posta en equivalencia
 • Consolidación posterior
 • Particularidades

 

6.- Outras cuestións.

 • Efecto impositivo nas contas individuais e nas contas consolidadas cando o grupo tributa no Réxime de consolidación fiscal.
 • Conversión de contas en moeda estranxeira.

 

7- NIA-É 600 Consideracións especiais – auditoría de estados financeiros de grupos (incluído o traballo dos auditores dos compoñentes)


Homologación 


Auditores: 8 horas (7 horas en contabilidade e 1 hora en auditoría)
Expertos contables: 8 horas (para mantemento acreditación ou acceso por méritos)


Data e horario


Martes 3 de marzo de 2020
De 9:30 a 14:30 e de 16:00 - 19:00 horas


Lugar


Colexio de Economistas       
C / Cabaleiros, 29-1º. 15009 A Coruña. 


Matrícula


Colexiados e persoal dos seus despachos: 150 euros.
Outros participantes: 240 euros.
 
Descontos (non acumulables):

 • 10% segunda e sucesivas matrículas.
 • 20% de Membros REA, EC, e persoal dos seus despachos.
 • 50% desempregados.

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade