USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Elaboración da liquidación do Imposto sobre Sociedades 2018

Lugar de celebración: A Coruña, A Coruña
Preinscrición:
08/07/2019-08/07/2019
Matrícula:
08/07/2019-08/07/2019
Celebración:
08/07/2019-08/07/2019
Formación:
Áreas de formación:
Acceso:
Aberto. Inscrición previa.

A Coruña, 8 de xullo de 2019

Inscrición  *CAMBIO DE LUGAR DE CELEBRACIÓN

 

O obxectivo principal deste curso é coñecer, a través da exposición de supostos prácticos, as cuestións de índole especificamente contable-tributaria, que necesariamente deben terse en conta para elaborar a autoliquidación do Imposto.

Revisaremos a liquidación de Imposto sobre Sociedades do exercicio 2018, analizando os diferentes réximes, e os axustes particulares que cada un deles levan, para a integración do resultado contable na base impoñible; con especial detemento nas peculiaridades propias das Empresas de Reducida Dimensión. Trataranse tanto os aspectos normativos como os procedimentales, cun enfoque eminentemente práctico, centrado nas cuestións máis problemáticos que expón, aos profesionais da asesoría fiscal, a efectiva aplicación do Imposto.

 

Programa

1.    Introdución. Resumo de Ferramentas e Novidades.

2.    Peche contable de 2018.

        a. Formulación Contas Anuais.

        b. Posibles continxencias fiscais.

        c. Inmobilizado Material: Activación de gastos financeiros; Renovación do
            inmobilizado material; Ampliación e mellora; Recambios; Investimentos en locais
            arrendados.

        d. Inmobilizado Inmaterial.

        e. Cambios de criterio, erros e estimacións contables. Periodificaciones.
             Amortizacións. Deterioracións.

3.    Peche fiscal de 2018. Xeneralidades.

4.    Esquema de Liquidación do imposto.

5.    Contribuíntes Particulares: Sociedades Civís. Sociedades patrimoniais e a
       relación cos seus socios. Empresas de Reducida Dimensión.

6.    Reserva de Nivelación.

7.    Reserva de Capitalización.

8.    Compensación de Bases Impoñibles Negativas de Exercicios Anteriores.

9.    Esquema de Deducións na Cota e o seu Réxime Transitorio.

10.  Axustes ao Resultado Contable na Base Impoñible. Categorización. Repaso para
       a liquidación do Imposto sobre Sociedades de 2018.

       a. Imputacións temporais de Ingresos e Gastos. Principio de Inscrición
           Contable.

       b.  Amortizacións. Novidades Legais. Réxime Transitorio.

       c. Deterioracións do Material e do Intangible. Límites á súa dedución fiscal.

       d. Deterioracións de Existencias: Cuantificación e Axustes.

       e. Insolvencias. Provisións. Deducibilidad.

       f. Reversión fiscal no exercicio por deterioracións de períodos anteriores.

       g. Gastos Non Deducibles: Retribución capital; Liberalidades; Representación;
           Intereses actas e outros gastos financeiros. Supostos dubidosos. Casos
           prácticos.

       h. Activos por impostos diferidos.

11. Particularidades para as Empresas de Reducida Dimensión.

12. Operacións Vinculadas no Imposto sobre Sociedades. Valoración. Axustes
      bilateral e Secundario. Condonación de créditos. Achegas de socios.

13. Caso práctico de Liquidación.

14. Conclusións e Recomendacións.


Relator


Javier Rodríguez Relea
Economista. Inspector de Facenda do Estado. Autor do manual sobre o Imposto de Sociedades da editorial Aranzadi


Homologación 


Auditores: 8 horas noutras materias
REC: 8 horas


Data e horario


Luns, 8 de xullo de 2019
09:30 a 14:30 e 16:30 a 19:30 horas


Lugar

*Novo lugar de celebración:

Delegación Territorial ONCE       
Cantón Grande, 3. 15003 A Coruña


Matrícula


Colexiados e persoal dos seus despachos: 130 euros
Outros participantes: 210 euros
 
Descontos (non acumulables):

  • 10% segunda e sucesivas matrículas.
  • 50% desempregados.

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade