USO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, adaptarse ás túas preferencias e realizar labores analíticos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Máis información

Logotipo da escola de economistas de A Coruña

Zona Privada

Usuario:
Contrasinal:

Actualización contable: últimas consultas do ICAC e outra normativa de interese

Lugar de celebración: A Coruña, A Coruña
Preinscrición:
29/04/2019-29/04/2019
Matrícula:
29/04/2019-29/04/2019
Celebración:
29/04/2019-29/04/2019
Formación:
Áreas de formación:
Contabilidade
Acceso:
Aberto. Inscrición previa.

Inscrición curso actualización contable
Inscrición curso contabilización Imposto sobre Beneficios
Inscrición xornada completa

A Coruña, 29 de abril de 2019

Co obxectivo de analizar e aclarar os pronunciamentos últimos do ICAC e outra normativa contable recente, organízase esta XORNADA, de gran utilidade profesional para reflexionar sobre as CONTAS ANUAIS, para facilitar a resolución de problemas nas empresas clientes, e simultaneamente pór ao día aos equipos profesionais dos despachos.
 
Igualmente comentaranse os cambios normativos previstos polo ICAC para o 2019 e 2020, que ademais da dimensión contable tamén afectarán o enfoque mercantil e tributario de operacións empresariais cotiás.

Programa

 • Estado de información non financeira (Lei 11/2018): Diversas cuestións relacionadas coa verificación, ámbito de aplicación e elaboración
 • Tratamento contable do IVE nas doazóns de inmobilizado.  
 • Adquisición de mercadorías en moeda estranxeira.
 • Honorarios abonados a asesores legais ou outros profesionais que interveñen na adquisición dunha carteira de accións.
 • Compromiso en firme para a adquisición de existencias.
 • Sociedades do grupo no sentido do art. 42 do Código de Comercio.
 • Tratamento contable dunha “provisión para rehabilitación de inmobilizado”.
 • Contraprestación variable en virtude dun pacto que depende da efectiva tributación da empresa.
 • Vida útil e vida económica do inmobilizado material.
 • Custos de venda dun activo arrendado. Indemnizacións abonadas a persoas físicas por extinción de contratos de arrendamentos rústicos históricos.
 • Transmisión dun negocio a unha sociedade limitada unipersonal coa finalidade de seguir desenvolvendo a mesma actividade que viña exercendo unha persoa física.
 • Sobre aspectos máis relevantes da auditoría a incluír no informe de auditoría de acordo coa NIA-É 701 “Comunicación das cuestións crave da auditoria no informe de auditoría emitido por un auditor independente” no caso de entidades que non son de interese público.      
 • Valoración de residuos.
 • Convenio urbanístico cun Concello.
 • Sobre a actuación do auditor de contas en relación coa información non financeira e sobre política de diversidade e outros aspectos que se inclúe en determinados casos no informe de xestión.
 • Sobre a consideración ou non como entidade de interese público (EIP) dunha sociedade mercantil que traslada o seu domicilio social a España e que cotiza nun mercado regulado nun estado membro da Unión Europea.
 • Achegas recibidas por unha fundación para financiar un programa de bolsas. Normas de adaptación do Plan Xeral de Contabilidade ás entidades sen fins lucrativos.  
 • Canon de saneamento de augas residuais.
 • Sobre o momento efectivo en que deben producirse as comunicacións por parte dos auditores de contas ás autoridades públicas supervisoras das entidades auditadas
 • Cómputo para determinar a porcentaxe de honorarios entre servizos de auditoría e distintos aos de auditoría da entidade de interese público auditada, se/non deben incluírse entre estes últimos os correspondentes a certos servizos.   
 • Canon dixital.
 • Adquisición dun activo por usucapión.
 • Sobre como afecta ao alcance do encargo de auditoría de contas o cambio de localización da información sobre a aplicación de resultados e o período medio de pago a provedores nos modelos abreviado e de Pemes
 • Subvención recibida para financiar a adquisición de chan e criterio a seguir para amortizar os investimentos inmobiliarios.
 • Adquisición de elementos do inmobilizado entregando como pago parcial outros elementos da mesma natureza.
 • Sobre como afecta o réxime de independencia dos auditores das contas a prestación de servizos de tradución das contas anuais formuladas e auditadas ou de conversión das contas anuais para a súa presentación conforme ás Normas Internacionais de Información Financeira.       
 • Dividendo recibido cando se realizaron investimentos sucesivos.         
 • Réxime da auditoría das contas anuais en sociedades de capital de titularidade municipal, por mor da aprobación do Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico de control interno nas entidades do Sector Público Local.

 

 -   Breve comentario de próximos cambios contables:

 • Operacións societarias en pemes.
 • Instrumentos Financeiros,
 • Recoñecemento de ingresos ordinarios.
 • Arrendamentos.

Relator 

Juan Luís Domínguez
Economista. Auditor de contas.
Profesor Titular de Economía Financeira e Contabilidade da Universidade de Barcelona.


Homologación 

Auditores: 4 horas en contabilidade
REC: 4 horas 


Data e horario

Luns, 29 de abril de 2019
09:30 - 13:30  horas


Lugar

Colexio de Economistas       
C/ Cabaleiros, 29-1º. 15009 A Coruña


Matrícula

Matrícula Actualización contable Contabilización Imposto beneficios  Xornada completa
Colexiados e persoal dos seus despachos: 75,00 € 75,00 € 125,00 €
Outros participantes:   120,00 € 120,00 € 200,00 €

 

Descontos (non acumulables):

 • 10% segunda e sucesivas matrículas.
 • 20% membros REA, EC e persoal dos seus despachos.
 • 50% desempregados.

 

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade